NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓINTÉZET

Stratégiai Védelmi Kutatóintézet: karácsonyi könyvajánló

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Eöt­vös József Kutatóközpont (EJKK) Stra­té­giai Védelmi Kutatóintézete (SVKI) im­má­ron harmadik alkalommal adja közre ka­rá­csonyi könyv­aján­lóját.

A köztudatba a pesszimista filozófus­ként bevonuló Arthur Schopenhauernek tu­laj­donítják azt az idé­ze­tet, amely szerint „an­nak, hogy a jót ol­vas­suk, feltétele, hogy ne ol­vas­sunk rosszat. Mert az élet rövid, az idő és az erők korlátoltak”. Jóllehet azt re­mél­jük, hogy az év vége közeled­té­vel talán ki­csit több idő és erő jut olva­sás­ra, to­vább­ra is úgy véljük, egyál­talán nem mind­­egy, mit olvasunk. Mun­katársaink ezért e rövid köny­v­aján­lóban gyűjtötték össze az idén ál­taluk vala­mi­lyen szempontból elolvasás­ra érde­mes­­nek ítélt régi vagy új könyveket, sőt azokhoz né­hány személyes gondolatot fűz­­ve, abban bíznak, hogy olvasóink is ked­vet kapnak megismerésükhöz és elolvasá­sunk­hoz.

Miként az első két alkalommal, az ün­ne­pek­re aján­lott olvasmányok tematikájuk­ban és műfajukban ebben az évben is elég ve­gyesek. A biztonság különböző területei­vel foglal­ko­zó szakirodalmi munkák mellett ugyan­is szere­pel benne „techno-thriller”, budd­hista, il­letve szúfi életbölcseleten ala­pu­ló könyv, egy ismert szerző mások által be­fejezett krimije, de még népmesék is. Mi­vel nem szabtunk időkorlátot sem az aján­lott művek kapcsán, van köztük könnyen elérhető és megvásárolható, de olyan is, amiért valószínűleg antikváriumba vagy könyvtárba kell majd men­niük az érdek­lő­dők­nek. Ajánlónknak most is csupán egyet­len feltétele volt: csak olyan munkák ke­rül­het­tek be, amelyek megismerése szá­munk­ra is nagy élményt jelentett, amelyektől va­la­milyen szempontból mi magunk is töb­bek lettünk. Amit szívesen osztanánk meg egy­más­sal és másokkal is.

Szakítsanak időt az olvasásra! Az olva­sás ugyanis – s ezt Ve­kerdy Tamástól tud­juk – „segít élni, életben ma­rad­ni, nö­ve­li az empátiát, a másik ember és a világ meg­értését.” Erre pedig, az idei év tör­té­né­sei­nek tük­rében továbbra is komoly az igény.

A karácsonyi könyvajánló itt érhető el.

 

Jó olvasást és boldog karácsonyt kíván az NKE Eötvös József Kutatóközpont Stratégiai Védelmi Kutatóintézete!